Ottoniel Abisai Lopez Garcia - Age 14 - San Martin Chiquito
Lucia Vasquez Guzman - Age 13 - San Martin Chiquito