Maria Elisa Mencho Ramirez - Age 18 - San Martin Chiquito
Ottoniel Abisai Lopez Garcia - Age 14 - San Martin Chiquito
Pedro Eliseo Ramirez Lopez - Age 13 - San Martin Chiquito
Isabel Vasquez Barrios - Age 17 - San Martin Chiquito